COPPER DESIGN creatief & secuur

grafisch ontwerp | ontwerpbureau

info@copper-design.nl

Standerdmolen 10, kamer 1-010
3995 AA HoutenSeverine van der Ploeg

co-owner | grafisch ontwerper
severine@copper-design.nl
06 41 01 02 42


Edo van de Ven

co-owner | DTP'er
edo@copper-design.nl
06 51 50 34 67


privacyverklaring

Privacyverklaring

COPPER DESIGN creatief en secuur, gevestigd aan Standerdmolen 10, 3995 AA Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. COPPER DESIGN creatief en secuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

// Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

COPPER DESIGN creatief en secuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden zoals het afhandelen van jouw betaling
 • Communicatie over de opdracht
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie
 • COPPER DESIGN creatief en secuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan COPPER DESIGN creatief en secuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Werkzaam bij organisatie
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch

 

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen.

Deze gegevens behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

// Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij Verantwoordelijk voor zijn, worden door COPPER DESIGN creatief en secuur ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) niet langer dan noodzakelijk opgeslagen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna totdat u ons tot verwijdering verzoekt in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie (voor minimaal 7 jaar).
 • Wij willen er op wijzen dat uw e-mail adres wellicht informatie kan bevatten over
  uw politieke voorkeur, geloofsovertuiging of een ander bijzonder kenmerk.

// Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door COPPER DESIGN creatief en secuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de strategie of processen van onze organisatie.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, het contactformulier op deze website en/of via koppeling op LinkedIn, Twitter of Instagram.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan COPPER DESIGN creatief en secuur
de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door COPPER DESIGN creatief en secuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat u ons tot verwijdering verzoekt.

// Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@copper-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

// Geautomatiseerde besluitvorming

COPPER DESIGN creatief en secuur neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COPPER DESIGN creatief en secuur) tussen zit.

 

 

// Delen van persoonsgegevens met derden

COPPER DESIGN creatief en secuur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COPPER DESIGN creatief en secuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

// Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

// Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

COPPER DESIGN creatief en secuur gebruikt analytische cookies. Met analytische coockies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoevaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Met  Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

 

Met analytische coockies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Hoelang een bezoeker op onze site is
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten)
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat je op een advertentie van ons hebt geklikt of op een link in een e-mail)

 

Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, lees je in de privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. Wij geven nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer) door aan Google.

 

 

// Beveiliging

COPPER DESIGN creatief en secuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens COPPER DESIGN creatief en secuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@copper-design.nl.

 

 

// Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COPPER DESIGN creatief en secuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@copper-design.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

COPPER DESIGN creatief en secuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

// Contactgegevens

COPPER DESIGN creatief en secuur
Standerdmolen 10
3995 AA Houten
info@copper-design.nl
www.copper-design.nl

 

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2023

Openen
Wat leuk dat je onze site bezoekt. Kunnen we je ergens mee helpen?